HƯỚNG DẪN Công tác giảng dạy và học tập kết hợp vừa trực tiếp, vừa trực tuyến trong tình hình dịch bênh mới