Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID